A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 2021. június 1-től hatályos 50/A. § (1) bekezdése biztosítja, hogy minden szerző évi rendszerességgel átfogó tájékoztatást kapjon a felhasználási engedéllyel vagy átruházással érintett, szerzői jogi szempontból releváns jogainak felhasználási módjáról, a keletkezett bevételekről, valamint az adott időszakban esedékes, de még ki nem fizetett díjazásról.

A Wolters Kluwer Hungary Kft.-t, mint Kiadót és Jogszerzőt/Felhasználót (a továbbiakban: Kiadó) e tájékoztatási kötelezettség (a továbbiakban: szerzői tájékoztatás) első ízben a 2022. évben keletkezett bevételek tekintetében terheli.

1. A tájékoztatási kötelezettség tartalma és terjedelme

Az Szjt. 50/A. § (1) bekezdése értelmében a felhasználó évente köteles részletes tájékoztatást nyújtani a szerző számára a műve felhasználásáról, a felhasználás módjáról, a mű felhasználásából eredő bevételekről minden felhasználási mód tekintetében külön-külön, valamint az adott időszakban esedékes, de még ki nem fizetett díjazásról.

A fentiek alapján a Kiadó azokra a művekre nézve tájékoztatja a szerzőket, amelyeket a tárgyévet megelőző évben felhasznált, és abból a műre eső árbevétele származott.

Több szerző közös művére nézve a tájékoztatási kötelezettség a felhasználási szerződésben meghatározott közreműködés aránya szerint, amennyiben pedig az nem állapítható meg, szerzőtársanként egyenlő arányban terheli a Kiadót.

Nem terjed ki a tájékoztatási kötelezettség a származékos művek szerzői jogi jogosultjaira – a mű szerkesztőjére, szakmai szerkesztőjére és a fordítójára.

Nem terjed ki a tájékoztatás azokra a művekre, amelyeket a tárgyévben megelőző évben nem használt fel a Kiadó, illetőleg amelyeket felhasznált ugyan, de nem származott belőle árbevétele.

Nem terheli tájékoztatási kötelezettség a Kiadót azon művek tekintetében, amelyekre nézve a szerző a díjazásról lemondott, illetőleg amelyekben a szerző teljes műhöz való hozzájárulása nem jelentős.

Mentesül a tájékoztatási kötelezettség alól a Kiadó, ha annak teljesítése a felhasználásból származó bevételhez képest a Kiadó számára aránytalan költséggel járó adminisztratív terhet jelent.

2. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének határideje

A Kiadó előző éves bevételeiről átfogó információk és megbízható adatok az elfogadott és auditált éves beszámolóból nyerhetőek, ezért a Kiadó a szerzői tájékoztatási kötelezettségének évente egyszer, az éves beszámoló közzétételére előírt határidőt követő 30 munkanapon belül tesz eleget.

A felhasználási szerződés megszűnése esetén Kiadó a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.

3. A tájékoztatás formája

A tájékoztatás tekintetében a törvény nem határoz meg formai kötöttséget – a Kiadó elektronikus úton, a szerződésben vagy egyéb adategyeztetés során a szerző által megadott elektronikus levelezési címre küldött levélben tesz eleget kötelezettségének.

4. A felhasználási módok

 1. Nyomtatott kiadás
 2. E-könyv kiadás: e-pub e-könyv formátum, illetve mobi e-könyv formátum
 3. Jogtár platform: elektronikus adatbázisba foglalás a Jogtár márkanév alatt értékesített elektronikus jogi adatbázison
 4. OptiJUS platform: elektronikus adatbázisba foglalás az OptiJUS márkanév alatt értékesített elektronikus jogi adatbázison

Felhasználás

A Kiadó a szerzői műveket felhasználási módonként az alábbiak szerint használja fel:

 1. A nyomtatott kiadásban megjelent könyvek közül a Kiadó azokat használja fel, melyeket a webáruházában közvetlenül, valamint bizományosi, illetve viszonteladói hálózaton keresztül közvetetten értékesít. A Kiadó webáruházában nem elérhető könyveket, továbbá a bizományosi, illetve viszonteladói értékesítésből visszahívott könyveket a Kiadó nem használja fel.
 2. Az e-könyv kiadásban megjelent könyvek közül a Kiadó azokat használja fel, melyeket a Kiadó webáruházában közvetlenül, valamint viszonteladói hálózaton keresztül közvetetten értékesít. A Kiadó webáruházában nem elérhető e-könyveket, továbbá a viszonteladói értékesítésből visszahívott e-könyveket a Kiadó nem használja fel.
 3. A nyomtatott kiadásban megjelent szakfolyóiratok közül a Kiadó azokat használja fel, melyeket a webáruházában közvetlenül értékesít.
 4. A Jogtár platformon publikált és ott elérhető szerzői műveket a Kiadó felhasználja.
 5. Az OptiJUS platformon publikált és ott elérhető szerzői műveket a Kiadó felhasználja.

5. A bevétel meghatározásához alkalmazott módszertan, képlet és definíciók

Nyomtatott és e-könyv kiadás felhasználási mód esetén alkalmazott módszertan

Könyv

A Kiadó által a tárgyévet megelőző évben felhasznált nyomtatott kiadásban és e-könyv kiadásban megjelent egyszerzős könyv esetén a szerző az adott könyv értékesítéséből származó, terjesztői jutalékokkal csökkentett nettó árbevételről kap tájékoztatást.

A Kiadó által a tárgyévet megelőző évben felhasznált nyomtatott kiadásban és e-könyv kiadásban megjelent többszerzős könyv esetén a szerzők a könyv címnegyedében meghatározott szerzők közötti felosztás alapján a szerzők által írt karakterszám szerint arányosított, az adott könyv értékesítéséből származó, terjesztői jutalékokkal csökkentett nettó árbevételről kapnak tájékoztatást.

A Kiadó által a tárgyévet megelőző évben felhasznált nyomtatott kiadásban és e-könyv kiadásban megjelent olyan többszerzős könyv esetén, amely címnegyedében a szerzők közötti felosztás nem került meghatározásra, a szerzők a közöttük egyenlő arányban felosztott terjedelem szerint arányosított, az adott könyv értékesítéséből származó, terjesztői jutalékokkal csökkentett nettó árbevételről kapnak tájékoztatást.

Nyomtatott kiadás felhasználási mód esetén alkalmazott módszertan

Szakfolyóirat

Tekintettel arra, hogy a Kiadó önállóan nem értékesít nyomtatott kiadásban megjelenő szakfolyóiratot, hanem azt kizárólag a Jogtár platformon megjelenő formátumára történő előfizetés esetén teszi elérhetővé, a szakfolyóirat Jogtár platform és nyomtatott kiadás felhasználási módokra – a két formátum csomagban történő értékesítése miatt – együttesen érkező árbevétel 80%-át a szakfolyóirat Jogtár platform felhasználási módjára eső árbevétel, 20%-át pedig a szakfolyóirat nyomtatott kiadás felhasználási módjára eső árbevétel képezi.

A Kiadó által a tárgyévet megelőző évben felhasznált nyomtatott kiadásban megjelent szakfolyóirat esetén a szakfolyóirat adott évfolyamának lapszámaiban publikált szakcikkek szerzői a szakfolyóirat adott évfolyamának lapszámaiban megjelenő szakcikkek terjedelme szerint arányosított, a szakfolyóirat adott évfolyamának értékesítéséből származó nettó árbevételről kapnak tájékoztatást. Amennyiben egy szakcikket több szerző írt, a szerzők a közöttük egyenlő arányban felosztott szakcikk terjedelme szerint arányosított, a szakfolyóirat adott évfolyamának értékesítéséből származó nettó árbevételről kapnak tájékoztatást.

A Kiadó által a tárgyévet megelőző évben felhasznált Jogtár platformon megjelent szakfolyóirat esetén a szakfolyóiratban publikált szakcikkek szerzői a szakfolyóirat Jogtár platformon elérhető lapszámaiban megjelenő szakcikkek terjedelme szerint arányosított, a Jogtár platformon megjelenő szerzői művek árbevételének meghatározására alkalmazandó képlet (lásd lent) szerint kiszámolt árbevételről kapnak tájékoztatást. Amennyiben egy szakcikket több szerző írt, a szerzők a közöttük egyenlő arányban felosztott szakcikk terjedelme szerint arányosított, a Jogtár platformon megjelenő szerzői művek árbevételének meghatározására alkalmazandó képlet (lásd lent) szerint kiszámolt árbevételről kapnak tájékoztatást.

Elektronikus adatbázisba foglalás (Jogtár platform és OptiJUS platform) felhasználási mód esetén alkalmazott módszertan

A Kiadó a Jogtár márkanév és az OptiJUS márkanév alatt értékesített elektronikus jogi adatbázisai részeként is felhasznál szerzői műveket. A Kiadó által értékesített Jogtár platform és OptiJUS platform elektronikus jogi adatbázisként elsődleges joganyagokat (jogszabályokat, döntvényeket stb.) és szerzői műveket, valamint az ezen két fő tartalomtípusnak az elektronikus jogi adatbázisban történő felhasználóbarát megjelenítését, kereshetőségét és használatát biztosító számos funkciót foglalja magába.

Erre tekintettel az elektronikus adatbázisba foglalás felhasználási mód esetén a szerzői műre/műrészletre jutó árbevételt az alábbi képlet szerinti számítás határozza meg.

Képlet

képlet

A képlet elemei

A: a szerzői mű karakterszáma

A Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített elektronikus jogi adatbázisban publikált és elérhető egyszerzős vagy többszerzős szerzői mű különösen kommentár, magyarázat, könyv, szakcikk, jogszabálytükör, iratminta, módszertani anyag, ügyleírás, folyamatábra, valamint egyéb szakmai anyag karakterszáma. Amennyiben az elektronikus jogi adatbázisban publikált és elérhető szerzői mű különböző időállapotokkal rendelkező ún. időgépes anyag, akkor a szerzői mű karakterszámát a szerzői műnek az elektronikus jogi adatbázisban a tárgyév előtti évben elérhető utolsó (legfrissebb) időállapota szerinti szöveg karakterszáma képezi.

B: a szerzői műben a szerző által írt műrészlet karakterszáma

A Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített elektronikus jogi adatbázisban publikált és elérhető többszerzős szerzői művekben a szerző által írt műrészlet karakterszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 1. Többszerzős kommentár, nagykommentár, kompakt kommentár és magyarázat:
  i. Hatályosuló (nem archív) nagykommentár, kompakt kommentár és magyarázat esetén az elektronikus jogi adatbázisban a tárgyév előtti évben elérhető utolsó (legfrissebb) időállapothoz megjelenített copyright információban meghatározott szerzők közötti tartalmi felosztás alapján a szerző által írt műrészlet karakterszáma.
  ii. Archív (nem hatályosuló) kommentár, nagykommentár és magyarázat esetén a szerzők között egyenlő arányban felosztott rész karakterszáma.
 2. Többszerzős könyv:
  i. Többszerzős könyv esetén az elektronikus jogi adatbázisban a könyvhöz megjelenített copyright információban meghatározott szerzők közötti tartalmi felosztás alapján a szerző által írt műrészlet karakterszáma.
  ii. Olyan többszerzős könyv esetén, amely copyright információjában a szerzők közötti felosztás nem került meghatározásra, a szerzők között egyenlő arányban felosztott rész karakterszáma.
 3. Többszerzős szakcikk, jogszabálytükör, iratminta, módszertani anyag, ügyleírás, folyamatábra, valamint egyéb szakmai anyag:
  Többszerzős szakcikk, jogszabálytükör, iratminta, módszertani anyag, ügyleírás, folyamatábra, valamint egyéb szakmai anyag esetén a szerzők között egyenlő arányban felosztott rész karakterszáma.

C: a szerzői művet tartalmazó, Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített terméken elérhető összes dokumentum karakterszáma

E: a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített termék tárgyévet megelőző évre vonatkozó árbevétele

D: a szerzői művet tartalmazó Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített terméken elérhető összes dokumentum száma

n: a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített termékek száma, amelyeken a szerzői mű elérhető

F: a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített termék árbevételéből a szerző által írt műre/műrészletre eső árbevétel

0,25: a karakterszám száma szerinti súlyozott szorzó

Tekintettel arra, hogy a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített terméken különböző terjedelmű és típusú tartalmak (elsődleges joganyagok és szerzői művek) érhetők el, a szerzői műre/műrészletre eső árbevétel számításakor azt is figyelembe vesszük, hogy a szerzői mű karakterszáma hogyan aránylik a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített terméken elérhető összes dokumentum karakterszámához, és ezen tényezőt 0,25-ös súlyozott szorzóval súlyozzuk.

0,75: a dokumentum száma szerinti súlyozott szorzó

Tekintettel arra, hogy a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített terméken különböző terjedelmű és típusú tartalmak (elsődleges joganyagok és szerzői művek) érhetők el, a szerzői műre/műrészletre eső árbevétel számításakor azt is figyelembe vesszük, hogy a szerzői művet tartalmazó Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített terméken összesen mennyi dokumentum érhető el, és ezen tényezőt 0,75-ös súlyozott szorzóval súlyozzuk.

0,6: a Jogtár/OptiJUS elektronikus jogi adatbázis tartalmi szorzója

Tekintettel arra, hogy a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített elektronikus jogi adatbázis elsődleges joganyagokat és szerzői műveket, valamint ezen két tartalomtípus használatát biztosító funkciókat foglalja magába, a Jogtár/OptiJUS márkanév alatt értékesített termék tárgyévet megelőző évre vonatkozó árbevétele a tartalmak és a funkciók között oszlik meg. Az árbevétel 60%-a esik az elektronikus jogi adatbázison elérhető tartalmakra, az árbevétel 40%-a esik az elektronikus jogi adatbázison elérhető funkciókra.

6. Bizalmas információk

A szerzői tájékoztatásban közölt adatok és információk a Kiadó üzleti tevékenységére vonatkozó bizalmas információk, ezért azokat harmadik személynek felfeledni, közzétenni, nyilvánosságra hozni, hasznosítani nem megengedett.